Application Area

Car Wash

High-pressure washing

Garden watering

Fire fighting

Farmland irrigation

Farmland irrigation

Electricity supply

Electricity supply

Pruning

Weeding

Contact Info

  85#,Hailiang Road,jiaojiang,Taizhou City,China
Call Now:+86-576-88121163 Email:Sales@menghua.cn


Copyright © Taizhou Menghua Machinery CO.,LTD.